ASGÜN YAPI İNŞAAT GIDA TURİZM VE TEKSTİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

MÜŞTERİ, TEDARİKÇİ, İŞ ORTAĞI

KİŞİSEL VERİ AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun 10. Maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince; veri sorumlusu sıfatıyla Asgün Yapı İnşaat Gıda Turizm ve Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

Şirketimizin faaliyetleri kapsamında Şirketimiz ile kurduğunuz ilişki dâhilinde elde edilen, kimliğinizi belirleyen ya da belirlenebilir kılan kişisel verileriniz tarafımızca ilgili mevzuat hükümleri ve aşağıda açıklanan esaslar gereğince işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından işletilen merkez ve şubelere tahsisli işyerlerinde çalışanlarımız tarafından fiziki ortamda sözlü, yazılı ve görsel kayıt ile güvenlik kameralarına ilişkin dijital görüntü kaydı şeklinde, elektronik ortamda ise çağrı merkezi, telefon, faks, e-posta, internet sitesi (online üyelik başvuru ve alış veriş formu, e-posta iletişim formları ile çerez ve benzeri teknolojiler yoluyla), sosyal medya ve anlık mesajlaşma araçlarıyla bizimle temas kurduğunuz kanal üzerinden sözlü, yazılı, işitsel, görsel veya görüntü kaydı şeklinde olmak üzere tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır.

Bu kapsamda Şirketimizce işlenen kişisel verileriniz; Ad-soyad, kimlik numarası ve internet sitesi üyelik işlemi esnasında alınan doğum tarihinden ibaret kimlik bilgileri, adres, e-posta adresi, telefon ve faks numarasından ibaret iletişim bilgileri, tedarikçiler için taşıt plakası, gerçek kişi işletme unvanı, cari hesap bilgisi, vergi dairesi ve numarası, banka hesap ve IBAN numarası, banka-kredi kartı bilgileri, çek-senet bilgileri, irsaliye, fatura ve slip içerikleri, imza bilgisi, çağrı merkezi ses kaydı, işyerlerimize girişte ve buralarda kalış sırasında alınan güvenlik kamerası görüntü kayıtları ve internet sitesine üye olunurken oluşturulan şifre-parola bilgileri ile internet sitesi IP ve çerez bilgileridir.

Yine rıza beyanınızda bulunanlar ve kişisel veri içeren belgelerin asıl nüshası ya da kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler ile Şirketimize yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler de bu kapsama dâhildir.

Kişisel verilerinizden Şirketimize ait internet sitesi ve diğer dijital platformlara üyelik işlemleri ile tarafınıza özel pazarlama ve elektronik ileti gönderme onayı alma işlemleri için toplanan verileriniz KVKK’nın 5/1. maddesinde belirtilen aydınlatılmış şekilde verilmiş bulunan açık rıza beyanınıza dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir. Şirketimize ait işyeri girişte ve buralarda kalış sırasında alınan güvenlik kamerası görüntü kayıtlarınıza dair verileriniz ise KVKK’nın 5/2-f maddesinde düzenlenen Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebebiyle işlenmektedir.

Diğer kişisel verileriniz ise Şirketimizce KVKK’nın 5/2. maddesinde belirtilen ve aşağıda gösterilen hukuki sebeplere dayalı olarak işlenmektedir. Bu kapsamdaki kişisel verileriniz;

 • Şirketimiz ile tarafı olduğunuz ticari sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin diğer tarafı sıfatıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi veya Şirketimizin hukuki yükümlülüklerinin yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Şirketimize ait bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu
 • Tarafınızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

Hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Usulü

Yukarıda açıklanan biçimde elde edilen kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından esas olarak iş ve ticari faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi kapsamında; sözleşme ve ifa süreçlerinin yürütülmesi; iş ortakları, şubeler veya tedarikçilerle yürütülen işlerin planlanması ve takibi; mal ve hizmet alım satım ve pazarlama işlemleri; satış sonrası ifa ve destek hizmetleri; finans ve muhasebe işlemleri; müşteri-üyelik kayıtları ve ilişkileri ile risk yönetimi; bilgi ve fiziksel mekân güvenliğini sağlama; hukuki süreçlerin ve mevzuat kaynaklı yükümlülüklerin ifası; müşteri memnuniyetinin arttırılması; Şirketimizce yürütülen ticari arzın en iyi koşullarda verilebilmesi, kişiye özel beğeni, ihtiyaç ve kullanım amaçlarının tespitiyle bu bağlamda tarafınıza özel mal ve hizmet sunumunun gerçekleştirilebilmesi; kalite standartlarının yükseltilmesi; faaliyet alanımızla ilgili pazar araştırmaları, pazarlama, yeniden/dijital pazarlama yapılması süreçlerinin yönetimi; faaliyet alanımızdaki etkinlikler ile reklam, promosyon, teklif sunma ve memnuniyet araştırması için genel veya tarafınıza özel e-posta, anlık mesaj, sesli arama iletilmesi; yasal başvuru ve savunma haklarımızın temini ile talep ve şikâyetlerin takibi amacıyla, Şirketimiz ile kurduğunuz ilişkinin gayesi ile bağlantılı şekilde işlenmektedir.

Şirketimizce toplanan kişisel verileriniz aşağıda belirtilen KVKK’nın 4. Maddesinde düzenlenen genel ilkelere uygun olarak işlenmektedir. Bu kapsamda söz konusu verileriniz;

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,

b) Doğru ve gerektiğinde güncel,

c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için,

d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü,

e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme, kurallarına uygun bir şekilde işlenmektedir.

Şirketimiz ile paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenme esaslarına dair daha detaylı bilgiye Şirketimize ait “Kişisel Veri Koruma ve İşleme Politikası”ndan erişebilirsiniz.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Kapsamı, Süresi ve Güvenliği

Yukarıda belirtilen şekilde temin edilen kişisel verilerinizin Şirketimizce işlenmesinin mahiyeti; ilgili departmanlarımız tarafından hem fiziksel hem de elektronik olarak kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, yedeklenmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi/güncellenmesi, açıklanması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi ve aşağıda belirtilen kapsamda iş ilişkisi içinde olduğumuz üçüncü kişilere aktarılması ile sınırlıdır.

Şirketimiz işlediği kişisel verileri mevzuat hükümlerine uygun olarak teknolojik yöntemler dâhilinde doğru ve güncel biçimde ve bilgi güvenliği standartları çerçevesinde gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alarak fiziki ortamda, veri tabanında ve sistemlerde KVKK’nun 12. maddesi gereğince gizli olarak muhafaza etmektedir. Yine www.asgunyapi.com.tr alan adlı internet sitemize üyeler tarafından verilen kişisel verilerin güvenliği için gerekli önlemler Şirketimizce sistemlerde ve internet altyapısında alınmaktadır. Keza internet sitemize üyelik, bilgi güncelleme ve ürün/hizmet satın alma amaçlı girilen bilgiler de gizli tutulmakta ve diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenememektedir.

Şirketimiz muhafaza ettiği söz konusu kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya ilgili mevzuatta ve Şirketimizin bu konuda düzenlediği Politika’da belirlenen imha sürelerinin dolması hâlinde ilgili mevzuat hükümleri ve “Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası” metnimiz uyarınca kendiliğinden veya veri sahibinin talebi üzerine derhal silme, yok etme veya anonim hâle getirme suretiyle imha etmektedir.

 

 1. İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Şirketimiz tarafından toplanan kişisel verileriniz, sadece ticari faaliyetimizi yürütmenin gereği olarak, Şirketimizin ticari ve iş strateji ve süreçlerinin planlanması ve icrası, sözleşmelerimizin kurulması ve ifası, ödeme ve muhasebe işlemlerinin yapılması amaçlarıyla hissedarlarımıza, Şirketin iç denetim birimi ve ilgili departmanlarına, grup şirketlerimize, şubelerimize, bayilerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hizmet sağlayıcılarımıza, bunların yetkilileri veya çalışanlarına, ilgili banka şubeleri ve finans kurumlarına, tarafınızın mali müşaviri ya da muhasebe departmanına, kanunen yetkili kurum ve kuruluşlar ile özel hukuk tüzel kişilerine KVKK’nun 8 ve 9. Maddeleri ile ilgili diğer mevzuatta belirtilen kişisel veri aktarılması şartları ve amaçları çerçevesinde tüm düzenlemelere uygun biçimde gerektiğinde yurtiçi veya yurtdışına aktarılabilecektir.

Ayrıca bu kapsamda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 31.05.2019 Tarih ve 2019/157 Sayılı kararı doğrultusunda, veri iletimi esnasında yabancı mail sunucusu ve benzeri sistemler kullanıldığında kişisel verilerinizin yurt dışına aktarılmış olabileceğinin kabul edildiği hususu da dikkate alınmalıdır.

 

 1. KVKK Kapsamında Sahip Olduğunuz Haklar

KVKK’nun 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 1. a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) KVKK’nun 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde, yasal şekilde işlenmiş bulunan kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 1. h) Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin rıza beyanınızı ve tarafınıza elektronik ticari ileti gönderilmesine ilişkin verdiğiniz onayınızı istediğiniz her an hiçbir sebep göstermeksizin geri alma.

 

 1. Haklarınız Kapsamında Şirketimize Başvuru Yolları

Yukarıda belirtilen haklarınızın kullanılması kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre www.asgunyapi.com.tr sayfasında yer alan “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu”nu doldurmak suretiyle, Şirketimizin Oruçreis Mah.Tekstilkent Cad. Koza Plaza B-Blok No:12/A Kat:33 D:334 Esenler / İstanbul / TÜRKİYE adresine şahsen başvurarak kimlik tevsikiyle veya Noter vasıtasıyla yazılı olarak ya da kayıtlı/güvenli elektronik posta üzerinden kvkk@asgunyapi.com.tr adresine e-posta olarak iletebilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.